Общи условия за ползване

Въведение

 

Уебсъйтът е разработен за Интерснак България ЕООД от еЛаб Дизайн ЕООД.

 

Информацията, достъпна на този сайт за Интерснак България ЕООД е достоверна. Въпреки това, не можем да гарантираме изчерпателността на информацията. Интерснак България не поема отговорност за грешки в съдържанието на уебсайта. Изявленията, съдържащи се в този уебсайт, са правени съобразно нашата политика и знания. Въпреки това действително достигнатите резултати могат да се различават частично от тези изявления, тъй като зависят от множество различни фактори от конкурентно и икономическо естество, които са променливи величини. Без оглед на каквито и да е правни задължения за промяна на бъдещи изявления, Интерснак България не поема отговорност за постоянно актуализиране на текстовото и снимковото съдържание на сайта.

 

Общи условия за ползване на Уебсайта

 

1. Закон за авторското право

 Страниците на този сайт са защитени с авторско право. Всички възпроизведени копия, адаптации, преводи, съхранение и преработване на материалите от него в други медии, включително съхранение или прехвърляне посредством електронни средства, се ползват от защитата на авторското право. Цялостното или частичното им ползване може да се осъществи само с изричното писмено съгласие на Интерснак България. Съдържанието, структурата и дизайна на уебсайта се защитават от авторско право. Всяко възпроизвеждане на информация , данни, употребата на текстовете или частите от тях, или на снимков материал, изисква предварителното писмено съгласие на Интерснак България. Правата по разпространяването и репродукцията са запазени от Интерснак Груп. Правата остават в сила при автоматично или ръчно прибавяне на изображения и материали към съдържанието.

Прес-фотографиите на Интерснак Груп могат да бъдат използвани само за редакторски цели. Прес-фотографиите, които са възпроизведени и/или променени по електронен път за редакторски цели, трябва да имат надпис за авторско право "© [Година] Интерснак Груп. Всички права запазени". © 2011 Дружество Интерснак Груп ЕйДжи и Ко, Дюселдорф. Всички права запазени.

 

2. Търговски марки

 Логото на Интерснак Груп, логото POM BAER и всички наименования на продукти и/или продуктови промоции на тези страници са регистрирани запазени марки на Интерснак Груп, дъщерните компании, свързани лица, лицензианти или партньори по съвместен бизнес. Каквато и да е неоторизирана употреба или злоупотреба на тези запазени марки са изрично забранени и представляват нарушаване на закона за търговските марки, авторското право, други права на интелектуална собственост или закона за защита на конкуренцията.

 

3. Отказ от права от страна на трети лица - притежатели на уебсайтове.

1) Страниците на този уебсайт съдържат линкове (хиперлинкове) към други уебсайтове, които се оперират от трети страни, и чието съдържание не се контролира от Интерснак Груп. Компанията прави достъпа до тези уебсайтове по-лесен и не поема отговорност за тяхното съдържание. Връзките към уебсайтове на трети лица имат за цел да улеснят навигацията. Изявления, изложени на тези страници, не са дело на екипа на Интерснак. Разграничаваме се от каквото и да съдържание на страници на трети лица, свързани със страниците на нашия уебсайт. Не поемаме отговорност за каквото и да е нарушение на законови разпоредби, или нарушения на трети страни при или по повод използването на тези страници.

2) Собствениците на уебстраници, които са свързани с този сайт, са отговорни за съдържанието на тези страници, както и за продажбата на продукти, представени в тях.

3) Интерснак Груп не поема отговорност за извършени нарушения на авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост или лични права, на страница, която е достигната, посредством линк от този уебсайт.

4) В случай на нареждане или друга декларация с правно значение във връзка с транзакция, се изготвя договор между потребителя и собственика на съответния уебсайт или от предлагащата страна или лицето, представено на уебстраницата, но при никакви обстоятелства между Интерснак Груп и потребителя. Моля запознайте се с общите условия на доставчика на съответния уебсайт.

 

4. Общи условия за отказ от права

Всяка отговорност на Интерснак Груп за каквито и да е вреди, възникнали чрез използването на този уебсайт, независимо от юридическата първопричина, включително закононарушение, даващо право на иск, не са причинени с умисъл или поради небрежност. До степента, до която съществува задължителна отговорност на Интерснак Груп като резултат от нарушение на договорни задължения, общата стойност на която и да е претенция за щети е ограничена до предвидимите такива. Това няма да повлияе на отговорността на Интерснак Груп по смисъла на приложим закон за задължения, относно вреди, произтичащи от продукти, или под дадени гаранции. Споменатите ограничения на отговорността не важат в случай на заплаха, телесна повреда или увреждане здравето на човек.

Интерснак Груп се стреми да предпази уебсайтовете на Интерснак Груп от вируси, но не можем да гарантираме отсъствието на такива. Поради тази причина препоръчваме да бъдат взети мерки, които да осигуряват подходяща защита срещу вируси ( например използване на скенери за вируси) преди сваляне на документи или данни. Интерснак Груп не дава гаранция срещу грешки при предлаганите услуги на уебсайта на Интерснак Груп.

 

5. Прогнози и декларации за намерение

 Всякакви изявления в този сайт са направени според нашите достоверни познания и убеждения. Въпреки това, резултатите, постигнати реално от Интерснак Груп, могат да се разминават частично с тези изявления, тъй като са под влияние на множество фактори от икономическо естество, които в определени случаи са извън контрола на Интерснак Груп. Без оглед на гореизложеното към каквито и да е легални задължения за изменение на подобни изявления, Интерснак Груп не гарантира постоянната актуализаци на текстовите и снимковите материали, които се съдържат в този уебсайт.

 

6. Продукти на Интерснак Груп

 Продуктите, които са показани на този уебсайт, са мостри на продуктите, налични от компаниите на Интерснак Груп в Европейски страни. Интерснак . За списък на всичките продукти на Интерснак Груп, налични в съответните страни, моля посетете страницата www.intersnackgroup.com.