Официални правила на промоцията „Помбер – ти си на ход!“

 

Раздел I

Общи разпоредби

1.   Тази промоция се организира от "Интерснак България" ЕООД с ЕИК 130577464 с търговски адрес: гр. София 1505, бул. “Ситняково” 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6

2.    Период на промоцията: от 01.08.2019 до 30.09.2019 г. или до изчерпване на количествата.

3.    Участието в промоцията е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

4.    Промоцията  се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички дееспособни физически лица или юридически лица, закупили продукти на Помбер с промоционална опаковка, указващи настоящата промоция.

5.    Участвайки в тази промоция, участниците се ангажират с тези официални правила на промоцията и приемат, че са задължени да спазват техните разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията за участие.

 

Раздел II

Механизъм на промоцията

6.    МЕХАНИЗЪМ: За да участва в промоцията, участникът трябва да закупи пакет Помбер с промоционална опаковка, указваща промоцията. Във всяка втора опаковка с промоционалния дизайн потребителят може да намери фигурка „Спортен Помбер“.

7.    Продукти, участващи в промоцията: Всички продукти с марка Помбер с промоционална опаковка, указваща промоцията (Помбер снакс 40 гр. и 65 гр. всички вкусове и Помбер Крекер Оригинал 90 гр.). Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията, съдържат фигурки. Една втора от участващите в промоцията опаковки съдържат фигурки и всеки втори има реалния шанс да намери някоя от тях. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки.

 

Раздел III

Колекция

8.    Пълната колекция от фигурки, която може да бъде събрана, е съставена от 5 вида спортуващи Помбер мечета, с които може да се играе борд играта „Помбер – Ти си на ход!“.

9.    Фигурката на спортните мечета Помбер не е подходяща за деца под 3 години! Съдържа малки части, опасност от задавяне. Всяко мече Помбер е опаковано заедно с листовка за безопасност, която не е част от играчката. Предназначени са да се изпозлват от деца само под родителски контрол.

 

Раздел IV

Защита на личните данни

 

10.  Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в промоцията единствено за следните цели: провеждане на промоцията, включително – за установяване спазването на настоящите правила от участниците в промоцията, за решаване на евентуални претенции на участник и др.

11. С участието си в промоцията участникът дава изричното си съгласие личните му/ѝ данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер (наричани по-долу “Лични данни”), които са предоставени от участника по повод промоцията, да бъдат обработвани за целите на промоцията от Организатора в качеството му на лице, обработващо лични данни и на администратор на лични данни. Съгласието се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или неавтоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно администратора, за всяка промяна в личните данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Организатора. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на участниците, чиито лични данни се обработват. В случай на съмнение относно това, дали Организаторът спазва правата на участника, участникът има право да поиска обяснение за това от Организатора, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на Организатора. Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации.

 

Други

12. Настоящите Официални правила на промоцията ще бъдат достъпни в интернет на страницата на www.pombar.bg за целия период на промоцията.
Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Официални правила на промоцията, като промените влизат в сила след оповестяването им на: www.pombar.bg. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това публично в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

13. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за претенции на потребители след изтичането на срока на промоцията.Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.

14.  Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

 

За контакти с Организатора на промоцията тел: 02/948 69 69